Využíváme soubory cookies

Na našem webu získáváme, ukládáme a zpracováváme informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak procházíte naše stránky, nebo jaký obsah vás zajímá). K tomuto účelu využíváme soubory cookies, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby a personalizovat nabídky. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout“. Spravovat svoje preference můžete v „Nastavení“, kde můžete volitelné cookies odmítnout.

Přijmout všechny cookies
info

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti BIKERS CROWN, s.r.o., se sídlem: Pražská 481, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 25988140, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18626 (dále jen „Prodávající“) pro nákup zboží prostřednictvím internetových stránek www.bikerscrown.cz provozovaných touto společností (dále jen „VOP“):

 

KE STAŽENÍ

Formulář pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží (formát PDF)

 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a kupujícím, který si prostřednictvím internetových stránek http://obchod.bikerscrown.cz nebo prostřednictvím jiné internetové adresy nebo jiné mobilní aplikace (dále jen „E-shop“) hodlá zakoupit u Prodávajícího zboží nabízené Prodávajícím k prodeji (dále jen „Kupující“).

 2. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 3. Kupující prohlašuje a ujišťuje Prodávajícího, že (i) je oprávněn objednat zboží nabízené Prodávajícím v E-shopu k prodeji (dále jen „Zboží“) a uzavřít kupní smlouvu na Zboží (dále jen „Smlouva“), (ii) veškeré údaje, které v objednávce Zboží uvedl, jsou úplné, přesné a pravdivé, (iii) uzavřením Smlouvy nebo zaplacením kupní ceny za Zboží neporušuje žádné právní předpisy a (iv) že se seznámil před odesláním objednávky s těmito VOP.

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. K objednání Zboží dochází v jednotlivých dílčích krocích, a to (i) výběrem Zboží, (ii) jeho vložením do nákupního košíku, (iii) sdělením údajů o Kupujícím, (iv) výběrem způsobu platby a dopravy, (v) odesláním objednávky Kupujícím Prodávajícímu. Kupující je při vyplňování objednávky povinen respektovat pokyny pro vyplňování objednávky. Před odesláním objednávky je Kupující povinen údaje uvedené v objednávce zkontrolovat. Po odeslání objednávky může Kupující objednávku měnit pouze se souhlasem Prodávajícího.

 2. Doručení objednávky Kupujícího Prodávajícímu potvrdí Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po jejím odeslání.

 3. Smlouva je uzavřena doručením vyrozumění Kupujícímu o tom, že Zboží bylo Kupujícímu odesláno, není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.

 4. V případě, kdy Kupující zvolí způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, provádí Kupující odesláním objednávky rezervaci Zboží a k uzavření Smlouvy dochází na prodejně Prodávajícího při osobním odběru Zboží. Pokud si Kupující nevyzvedne Zboží na prodejně Prodávajícího do 3 dnů ode dne, kdy bylo Zboží připraveno k převzetí na prodejně Prodávajícího, rezervace Zboží zaniká. Kupující může požádat Prodávajícího o prodloužení rezervace vyzvednutí zboží a doba prodloužení se pak určí dle vzájemné domluvy. 

 5. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky, zejména s ohledem na množství Zboží, jeho ceně, nákladů na dopravu, vzdálenosti apod. oprávněn Kupujícího požádat o potvrzení provedené objednávky ještě jiným vhodným způsobem. Neprovede-li Kupující potvrzení objednávky do 3 dnů od požadavku Prodávajícího na její potvrzení, objednávka zaniká.

 6. V případě, že má Kupující zájem o koupi Zboží prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku než je formulář objednávky, tj. zejména prostřednictvím telefonu nebo emailu, zašle Prodávající, po zjištění informací od Kupujícího, Kupujícímu na jím uvedenou emailovou adresu vyplněnou objednávku, kterou je Kupující povinen Prodávajícímu potvrdit nejpozději do 3 dnů. Objednávka je provedena jejím včasným potvrzením Kupujícím.

 7. Má-li Kupující v úmyslu nakoupit Zboží pro účely výkonu své podnikatelské činnosti, je povinen o tom Prodávajícího informovat a Prodávající je oprávněn stanovit jiný způsob uzavření Smlouvy. Poruší-li Kupující tuto povinnost, je Prodávající oprávněn provedenou objednávku zrušit nebo od uzavřené Smlouvy odstoupit.

 8. Je-li kupní cena uvedená u Zboží zjevně chybná (neodpovídající ekonomické realitě), k provedení objednávky nedochází. Prodávající oznámí Kupujícímu správnou kupní cenu Zboží a k provedení objednávky  dojde teprve odsouhlasením správné kupní ceny Kupujícím. Kupující je povinen správnou kupní cenu Zboží potvrdit Prodávajícímu do 7 dnů.

 9. Vzhledem k pravidelným aktualizacím dostupnosti zboží v e-shopu Prodávající nezaručuje dostupnost zboží v době odeslání objednávky Kupujícím. V takovém případě o nedostupnosti zboží Prodávající informuje Kupujícího bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím do 7 dnů na změně objednávky nebo na prodloužení termínu dodání Zboží, objednávka zaniká.

 10. Na žádost Kupujícího vydá Prodávající Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží s uvedením data prodeje, popisem Zboží, cenou Zboží a datem a místem dodávky Zboží a s identifikačními údaji Prodávajícího. Tuto povinnost může Prodávající splnit zasláním kopie objednávky Kupujícímu.

 

III. KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

  1. 3.1. Kupní cena za Zboží je uvedena u jednotlivého Zboží a je platná k okamžiku odeslání objednávky a je konečná. Kupní cena za Zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za Zboží jím zvoleným způsobem. Kupní cena je v závislosti na Kupujícím zvolený způsob úhrady kupní ceny za Zboží uhrazena (i) připsáním kupní ceny na účet Prodávajícího v případě volby platby bankovním převodem, (ii) zaplacením kupní ceny na prodejně Prodávajícího v případě volby osobního odběru na prodejně Prodávajícího, nebo (iii) uhrazením kupní ceny přepravci Zboží v případě volby platby na dobírku.

  2. Prodávající si vyhrazuje měnit nebo rozšiřovat způsoby úhrady kupní ceny za Zboží, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu úhrady kupní ceny za Zboží.

  3. Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené s úhradou kupní ceny za Zboží v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob platby za Zboží. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu úhrady kupní ceny za Zboží.

  4. Prodávající je oprávněn změnit kupní cenu za Zboží v případě (i) podstatné změny kurzu české koruny, (ii) výrazné inflaci, (iii) podstatné změně podmínek, za kterých Prodávající odebírá Zboží, (iv) z dalších důvodů mimo dosah Prodávajícího. Změnu kupní ceny za Zboží oznámí Prodávající Kupujícímu. Pokud Kupující s takto změněnou cenou za Zboží do 7 dnů nevysloví souhlas, provedená objednávka zaniká.

  5. Dokladem o výši kupní ceny a dalších nákladů spojených se způsobem platby nebo způsobem dopravy Zboží je objednávka Kupujícího. Prodávající je oprávněn, nikoli však povinen, zaslat Kupujícímu fakturu na jím objednané Zboží, včetně všech nákladů spojených s platbou a dopravou za Zboží. V případě dobropisu faktury zašle Prodávající Kupujícímu dobropis faktury, který Kupující s uvedením data podepíše a zašle zpět Prodávajícímu.

 

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Prodávající se zavazuje v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob dopravy Zboží předat Zboží přepravci nebo připravit Zboží k předání Kupujícímu na prodejně Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím. Nedojde-li k předání Zboží přepravci nebo k připravení předání Zboží Kupujícímu na prodejně Prodávajícího do 30 dnů ode dne potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím, je Kupující oprávněn provedenou objednávku zrušit a Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu za Zboží, byla-li již uhrazena.

 2. Prodávající si vyhrazuje měnit nebo rozšiřovat způsoby dopravy Zboží Kupujícímu, aniž by tím však byl dotčen Kupujícím již provedený výběr způsobu dopravy Zboží Kupujícímu.

 3. O připravenosti Zboží k vyzvednutí na prodejně Prodávajícího v případě volby způsobu dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, nebo o předání Zboží přepravci za účelem jeho dopravy Kupujícímu Prodávající informuje Kupujícího.

 4. Zvolí-li Kupující způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, umožní Prodávající Kupujícímu na jeho žádost prohlídku Zboží a jeho vyzkoušení.

 5. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží.

 6. Kupující je povinen rovněž uhradit náklady spojené s dodáním Zboží v návaznosti na Kupujícím zvolený způsob dodání Zboží. O výši těchto nákladů je Kupující informován při volbě způsobu dopravy Zboží. Prodávající je oprávněn dopravovat Zboží od určité výše kupní ceny za jedno nebo více Zboží zdarma nebo za zvýhodněných podmínek.

 7. V případě objednávky více kusů Zboží nacházejících se na různých skladových místech Prodávajícího nelze vyloučit, že objednávka bude realizována prostřednictvím několika na sobě nezávislých dodávek, aniž by to mělo vliv na výši nákladů spojených s dopravou Zboží Kupujícímu, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak.

 8. V případě požadavku Kupujícího na dopravu Zboží mimo území České republiky je objednávka provedena teprve po té, co se Prodávající dohodne s Kupujícím na způsobu dopravy Zboží a na úhradě nákladů na dopravu Zboží.

 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝMĚNA ZBOŽÍ

 1. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má Kupující právo od Smlouvy písemně odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě do 14 dnů ode dne dodání Zboží nebo jeho poslední části Kupujícímu. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy je zachována, bylo-li odstoupení od Smlouvy odesláno Prodávajícímu poslední den lhůty.

 2. Zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží osobní odběr na prodejně Prodávajícího, právo na odstoupení od Smlouvy Kupujícímu nevzniká. Právo na odstoupení od Smlouvy nevzniká Kupujícímu ani v případě, kdy k uzavření Smlouvy došlo v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti Kupujícího.

 3. Kupující realizuje své právo odstoupení od Smlouvy vyplněním formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“, který je ke stažení zde a který zašle Kupující společně s objednávkou na adresu Prodávajícího BIKERS CROWN s.r.o., E-shop, V Lipkách 78/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou. Doručení vyplněného formuláře „Odstoupení od kupní smlouvy“ Prodávající Kupujícímu potvrdí na emailovou adresu Kupujícího, kterou má Prodávající k dispozici.

 4. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, současně s oznámením o odstoupení od Smlouvy, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu, a to na adresu BIKERS CROWN s.r.o., E-shop, V Lipkách 78/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží formou obyčejné nebo doporučené zásilky; dobírky nebudou přijaty. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující.

 5. Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu za Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy, ne však dříve, než bude Zboží Prodávajícímu vráceno nebo prokázáno jeho odeslání Prodávajícímu.

 6. S vrácením kupní ceny za Zboží na účet Kupujícího nejsou spojeny žádné náklady na straně Kupujícího. 

 7. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dopravy Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 8. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než bylo nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 9. Prodávající umožňuje výměnu Zboží při splnění následujících podmínek: (i) výměnu lze provést pouze zasláním zboží na centrální sklad na adrese BIKERS CROWN s.r.o., E-shop, V Lipkách 78/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou nebo na prodejnách Bikers Crown, na kterých se požadovaný výrobek nachází, (ii) výměnu lze provést pouze za Zboží, jehož kupní cena bude nejméně rovnocenná Zboží, které má být vyměněno, (iii) případný doplatek za nové Zboží bude uhrazen v hotovosti (iv) Zboží bude zabaleno v originálním obalu, bude nepoužité, nepoškozené a schopné dalšího prodeje, (v) Kupujícím bude předložen doklad o koupi Zboží. Konečné rozhodnutí o výměně Zboží náleží Prodávajícímu.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Subjektem pro mimosoudní řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím je Česká obchodní inspekce, www.coi.cz.

 2. Reklamace Zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, záručním listem, byl-li ke Zboží vystaven, a Reklamačním řádem Prodávajícího, který je k dispozici zde.

 3. Veškeré informace vztahující se k vlastnostem jednotlivého Zboží jsou uvedeny u jednotlivého Zboží, včetně případného odkazu na stránky výrobce nebo dovozce Zboží, nebo v záručním listu vztahujícím se k jednotlivému Zboží, je-li k tomuto Zboží vystaven, nebo v návodu k použití, je-li k jednotlivému Zboží přiložen, nebo na piktogramu, který je součástí Zboží, a dále vycházejí z obecně známých skutečností vztahujících se k jednotlivému Zboží a ke způsobu jeho užívání.

 4. Prodávající jedná v dobré víře v pravdivost údajů sdělených Kupujícím. Prodávající neodpovídá za to, zda Kupující obdrží prostřednictvím emailu zprávy předpokládané těmito VOP, byly-li zaslány na emailovou adresu sdělenou Kupujícím. Prodávající rovněž neodpovídá za to, zda Kupující obdrží objednané Zboží, zvolil-li Kupující způsob dopravy Zboží prostřednictvím Prodávajícím nabízeného přepravce a Prodávající odeslal Zboží na adresu, kterou mu Kupující uvedl.

 5. Prodávající je oprávněn učinit jakákoli vhodná opatření chránící před automatickým vyplňováním objednávek.

 6. Není-li stanoveno jinak, nevztahují se tyto VOP na darky, které byly Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Smlouvy Kupujícímu k nákupu darovány.

 7. Objednávky, které byly odeslány přede dnem účinnosti těchto VOP, se řídí dosavadními VOP.

 

Poslední aktualizace: 02.01.2023