Ochrana OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Bikers Crown s,r.o. se sídlem Pražská 481/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 25988140 , zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18626 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno

 • příjmení

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na zá kladě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Anila s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • technická správa eshopu zajištěna společností Complete Internet Services, s.r.o. sídlem Choteč 125, 507 81 Lázně Bělohrad

 • poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese gdpr@bikerscrown.cz

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bikerscrown.cz, spolupracuje s nákupním portálem Heureka.cz.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete.

Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky odeslané na gdpr@bikerscrown.cz vám dotazník nebudeme dále zasílat.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bikerscrown.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

 • Základní funkčnosti webových stránek

 • Zlepšení cílení reklamy

 • Předvyplnění online formulářů

 • Uchování zvoleného obsahu „Košíku“

 • Uchování rozpracované objednávky

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možno nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;

 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR;

7. Dovolte nás upozornit, že dle Nařízení máte právo:

 • na zrušení zasílání obchodních sdělení kdykoliv,

 • na vznášení námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

 • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte písemně prostřednictvím emailu gdpr@bikerscrown.cz. Zpracování žádosti bude provedeno bez zbytečného odkladu. 

a) sekce: Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

 

Právo na přístup k osobním údajům

Pokud si nejste jistí, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv, máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda zpracováváme jakékoliv Vaše osobní údaje nebo ne. Taktéž máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, což znamená, že Vám naše společnost poskytne soupis osobních údajů, které o Vás zpracováváme. K těmto osobním údajům Vám dále poskytneme informace o tom, za jakým účelem tyto osobní údaje zpracováváme, kdo jsou příjemci těchto osobních údajů, kterým Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, a po jakou dobu budeme osobní údaje uchovávat, popřípadě jaký je právní důvod tohoto uchovávání. Součástí práva na přístup k osobním údajům je samozřejmě právo požadovat po naší společnost kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopie Vám bude poskytnuta bezúplatně, za další kopie Vám budeme účtovat administrativní poplatek.

Právo na opravu

Při zpracování Vašich osobních údajů může dojít k chybě, na základě které budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně nebo neúplně. V takovém případě máte právo požadovat, aby naše společnost bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje opravila nebo doplnila.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo žádat, aby naše společnost bez zbytečného odkladu vymazala ze svých databází Vaše osobní údaje, a to v následujících případech:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • z Vaší strany dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, na základě kterého byly osobní údaje zpracovávány. Výmaz se ovšem nebude týkat těch osobních údajů, k jejichž zpracování máme jiný právní důvod mimo Váš souhlas;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů (k námitce viz níže), které zpracováváme na základě oprávněných zájmů naší společnosti a tyto zájmy nepřeváží na Vašimi právy, zájmy a svobodami;
 • máte-li za to, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje protiprávně

Mějte prosím na paměti, že nebudeme povinni vyhovět Vámi uplatněnému právu na výmaz vždy, zejména pak v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů je naší právní povinností, jež pro nás plyne z právních předpisů
 • zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků

Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby naše společnost na vymezenou dobu omezila zpracování Vašich osobních údajů. To znamená, že s Vámi označenými osobními údaji nebudeme po vymezenou dobu provádět žádné operace, na základě kterých by docházelo k jejich zpracování. Právo můžete uplatnit v následujících případech:

 • pokud popřete přesnost námi zpracovaných osobních údajů, omezíme jejich zpracování na dobu nutnou pro ověření přesnosti těchto osobních údajů;
 • jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, tj. bez odpovídajícího právního titulu, avšak Vy si nepřejete, abychom dosud zpracované osobní údaje ihned vymazali, ale pouze omezili jejich zpracování
 • pokud naše společnost již nepotřebuje předmětné osobní údaje pro své účely zpracování, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
 • byla-li z Vaší strany vznesena námitka proti zpracování osobních údajů (viz níže), můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů do doby, než bude ověřeno, že oprávněné důvody naší společnosti na zpracování osobních údajů převažují nad Vašimi oprávněnými důvody

Mějte prosím na paměti, že nebudeme povinni vyhovět Vámi uplatněnému právu na výmaz vždy, zejména pak v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů je naší právní povinností, jež pro nás plyne z právních předpisů
 • zpracování Vašich osobních údajů probíhá z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků

Právo na přenositelnost údajů

V případě Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smlouvy, máte právo získat od naší společnosti osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo tyto osobní údaje předat jinému správci údajů (tj. jiné společnosti), aniž by Vám v tom bylo ze strany naší společnosti jakkoliv bráněno.

Tímto právem však nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo z důvodů týkajících se konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Naše společnost na základě Vámi uplatněného práva přestane zpracovávat Vaše osobní údaje za předpokladu, že neprokáže oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě tyto osobních údaje již nebude dále zpracovávat bez dalšího.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Bez ohledu na výše vyjmenovaná práva máte dále právo podat stížnost proti našemu zpracování osobních údajů k dozorovému úřadu. Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Na Úřad se můžete obrátit zejména v případě, kdy budete mít pochybnosti o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme oprávněně a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

b) sekce: Jak můžete svá práva uplatnit

 

Způsob uplatnění výše zmíněných práv

Všechna výše zmíněná práva můžete uplatnit u naší společnosti prostřednictvím zřízeného kontaktního místa, kterým je gdpr@bikerscrown.cz. Na tuto adresu můžete zasílat mimo svých žádostí o uplatnění práv k ochraně osobních údajů i jiné dotazy nebo stížnosti, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejdéle však do jednoho měsíce od jejich obdržení společností. Ve výjimečných a odůvodněných případech jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O důvodu a délce prodloužení této lhůty budete naší společností informováni do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Co jsou cookies?

 

Jako cookie (anglicky koláčekoplatkasušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. (zdroj: wikipedia)

Funkční cookies

Funkční cookies slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajištění maximálního komfortu při Vaší návštěvě. Jedná se například o Vaše přihlášení, které jste uvedli při předchozí registraci na stránky. Cookies si mohou pamatovat položky, které jste vložili do nákupního košíku e-shopu nebo například jestli jste narazili na nějaké chyby, například u formulářů.

Používání těchto cookies zálěží výlučně na Vašem nastavení. Jejich vypnutí může znamenat, že přijdete o některé služby a podporu, které bychom Vám v opačném případě poskytovali. Také není vyloučeno, že po vypnutí těchto cookies si nebudeme pamatovat, že jste konkrétní službu již odmítli.

Reklamní cookies

Tato cookies jsou napojena na služby poskytované jinými firmami. Jedná se například o tlačítka "To se mi líbí" a "Sdílet". Tyto služby poskytuje jiná firma v návaznosti na to, že jste navštívili naše webové stránky. S jejich pomocí Vás můžeme přepojit na sociální sítě, a na základě údajů o Vaší návštěvě pak budete dostávat reklamu z jiných webových stránek.

Používání těchto cookies záleží pouze na Vás. Jejich vypnutí bude signálem, abychom Vám přestali nabízet některé naše služby. Správu těchto cookies zajišťují jiné firmy, proto máte možnost - budete-li je chtít zakázat - použít nástrojů, které jsou k tomuto účelu k dispozici na webových stránkách těchto firem.

Cookies třetích stran

Cookies nastavené třetími stranami používáme pro různé služby (např. analýza stránek, reklamní účely). Právní předpisy Evropské Unie vyžadují, aby organizace zasílající soubory cookies ze svých webových stránek do počítačů návštěvníků získaly jejich souhlas po poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak se soubory cookies na webových stránkách používají.

Postup pro odmítnutí cookies souborů

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer / Edge
Android
Safari
Opera

 

 

 

Aktualizováno: 17.7.2019

Přehled naposledy navštívených

Aktuálně nemáte žádné naposledy navštívené produkty.
VIP program získej výhody VIP zákazníka
Poštovné zdarma při nákupu nad 1.000,-
12 kamenných prodejen otevřených 7 dní v týdnu po celý rok
zákaznická linka 800 313 333